Profile

สรรหาบุคลากร

ผู้ที่สนใจ กรุณาสมัครงานทางจดหมาย หรือ กรอกแบบฟอร์มทางเวปไซต์นี้  

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครงานแบบย่อ

รับสมัครงานด่วน
 

นักศึกษาฝึกงาน
>
Engineer

Female, อายุไม่เกิิน 25 ปี
Bacherlor 's degree in Mechanical Engineering ,Electrical Power Engineering,Industrial Engineering.< สาขา
มีความรู้เกี่ยวกับ PROGRAM SOLID WORK ,AUTO CAD
Good command of English,
>
การขอฝึกงานของนักศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ
กรุณาสอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5815462-3 ต่อ 1113
หลังจากที่บริษัทฯ ยืนยัน สามารถตอบรับการฝึกงานได้ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. นำเอกสารขอฝึกงานที่สถาบันการศึกษาออกให้มาติดต่อที่แผนกพัฒนาบุคลากร (HRD Section)
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. การเข้ามาติดต่อในบริษัทฯ นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตามระเบียบ
การเข้า-ออก ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด