Profile

สรรหาบุคลากร

ผู้ที่สนใจ กรุณาสมัครงานทางจดหมาย หรือ กรอกแบบฟอร์มทางเวปไซต์นี้  

ติดต่อ...
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน - รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 581-5462-3 ต่อฝ่ายบุคคล 123 , 124
E-mail : hr@thaistanley.com

 
รับสมัครงานด่วน
 
>
วิศวกร
หญิง, อายุไม่เกิิน 25 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า
มีความรู้เกี่ยวกับ PROGRAM SOLID WORK ,AUTO CAD
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาฝึกงาน
>
การขอฝึกงานของนักศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเข้ารับการฝึกงานที่บริษัทฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. นำใบขอฝึกงานที่ได้การรับรองจากสถาบันของนักศึกษามายื่นติดต่อด้วยตนเอง ที่ แผนกพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (HRD. Section)
    และกรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อนักศึกษาได้  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการ
พิจารณาให้นักศึกษาได้รับทราบจากทางบริษัทฯ

2. การเข้ามาติดต่อในบริษัทฯ นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตามระเบียบ
การเข้า-ออก ของบริษัทฯ

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 - 5815462 ต่อ  แผนกพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (HRD. Section)