จำนวนผู้เข้าชม :
   

Thaistanley
English ไทย
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับบริษัท  l  สมัครงาน  l  ติดต่อบริษัท   l  แผนที่ website
Copyright © 2008 Thaistanley.com. All Rights Reserved.

เอกสารงานประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560

 


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 

 

รับรางวัลความปลอดภัยประจำปี 2557

Safety Award 2012

                                                                                            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม  2557  ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฯพณฯ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ "วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้ สถาบัน"และมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่ง คุณวุฒิพงษ์  สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 (11 ปีต่อเนื่อง)   ซึ่งจัดขึ้น   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร                    

งานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557


Donation for supporting to repair the street

                                                                       วันที่ 30 สิงหาคม 2555 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ทางบริษัทฯ จัดงานประชุมถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 โดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น โดยผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี นักกฎหมาย  และ ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท